เลือกหน้า

รู้จักกับ AMC

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ “AMC” 

ดำเนินธุรกิจด้านการบริการซ่อมบำรุงรักษา MOTOR, GENERATOR, PUMP, DYNAMIC BALANCE TURBINE, BLOWER รวมถึงงานซ่อมสร้างอะไหล่ ชิ้นส่วนสำคัญของมอเตอร์ และเครื่องจักรกลทุกชนิด โดยมีคุณภาพเทียบเท่าผู้ผลิต

มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการซ่อมบำรุงรักษามานานกว่า 35 ปี มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งควบคุมด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้าน รวมทั้งมีนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างเที่ยงตรงรวมถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และทีมช่างที่ชำนาญงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการซ่อมมอเตอร์ระบบครบวงจร สามารถให้บริการทั่วราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัท

คุณอัคระฌัฎฐ์ บุญสถิตย์ถาวร

President, PD (ประธานกรรมการ)

คุณชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตย์ถาวร

Managing  Director, MD (กรรมการผู้จัดการ)

นโยบาย

“มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน
ติดตามผลงาน บริการประทับใจ
สิ่งแวดล้อมสดใส อุบัติภัยเป็นศูนย์
ปรับสมดุลพลังงาน”

วิสัยทัศน์

ต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจด้านงานซ่อมบำรุงรักษา มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องจักรกล และการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับงานซ่อมสร้างทุกชนิด สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และคุณภาพสินค้าสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการทำงานที่มี นวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐานสากล มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ

พัฒนากระบวนการงานซ่อม

มุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการงานซ่อมอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานคุณภาพเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความแม่นยำ และคุณภาพงานที่ดี และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ให้ความสำคัญความปลอดภัย

ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยเป็นอับดับแรกในการทำงาน

สร้างความสุขในที่ทำงาน

มุ่งเน้นวัฒนธรรมการทำงานแบบครอบครัว เป็นองค์กรแห่งความรู้ พร้อมพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเสริมทั้งความรู้ความสามารถความคิด รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้มีความรัก และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ให้ความสำคัญกับสังคม

ให้ความสำคัญกับ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร (Corporate Social Responsibility) โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวมไปถึงองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน

ปีแห่งประสบการณ์

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

เครื่องจักร

สิ่งอำนวยความสะดวก และ เครื่องมือวัด

ทางบริษัทมีเครื่องมือ/อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีศักยภาพและความทันสมัย เราพร้อมให้บริการ ทำงานได้หลากหลายและได้มาตรฐานสากล

เครื่องจักร

สิ่งอำนวยความสะดวก และ เครื่องมือวัด

ทางบริษัทมีเครื่องมือ/อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีศักยภาพและความทันสมัย เราพร้อมให้บริการ ทำงานได้หลากหลายและได้มาตรฐานสากล

นโยบาย CSR

เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย และพร้อมที่จะร่วมสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

error: Content is protected !!