เลือกหน้า

รู้จักกับ AMC

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ “AMC”
ดำเนินธุรกิจด้านการบริการซ่อมบำรุงรักษา MOTOR, GENERATOR, PUMP, DYNAMIC BALANCE TURBINE, BLOWER รวมถึงงานซ่อมสร้างอะไหล่ ชิ้นส่วนสำคัญของมอเตอร์ และเครื่องจักรกลทุกชนิด โดยมีคุณภาพเทียบเท่าผู้ผลิต
มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการซ่อมบำรุงรักษามานานกว่า 35 ปี มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งควบคุมด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้าน รวมทั้งมีนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างเที่ยงตรงรวมถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และทีมช่างที่ชำนาญงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการซ่อมมอเตอร์ระบบครบวงจร สามารถให้บริการทั่วราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัท

คุณอัคระฌัฎฐ์ บุญสถิตย์ถาวร

President, PD (ประธานกรรมการ)

คุณชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตย์ถาวร

Managing  Director, MD (กรรมการผู้จัดการ)

นโยบาย

“มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน
ติดตามผลงาน บริการประทับใจ
สิ่งแวดล้อมสดใส อุบัติภัยเป็นศูนย์
ปรับสมดุลพลังงาน”

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการซ่อมเครื่องจักรกลชนิดหมุน ด้วยคุณภาพงานซ่อมและการบริการแบบครบวงจรทุกประเภทอุตสาหกรรม ในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการคืนกำไรแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า บุคลากร และสังคม

พันธกิจ

พัฒนากระบวนการงานซ่อม

พัฒนากระบวนงานซ่อมอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพบริการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีในองค์กรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ให้ความสำคัญความปลอดภัย

ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทุกด้านแบบ 360 องศา

สร้างความสุขในที่ทำงาน

มุ่งเน้นวัฒนธรรมการทำงานร่วมรับผิดชอบงานของตนเอง เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีพัฒนาคนในองค์กรและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป

ให้ความสำคัญกับสังคม

ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรวมไปถึงองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ปีแห่งประสบการณ์

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

เครื่องจักร

สิ่งอำนวยความสะดวก และ เครื่องมือวัด

ทางบริษัทมีเครื่องมือ/อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีศักยภาพและความทันสมัย เราพร้อมให้บริการ ทำงานได้หลากหลายและได้มาตรฐานสากล

เครื่องจักร

สิ่งอำนวยความสะดวก และ เครื่องมือวัด

ทางบริษัทมีเครื่องมือ/อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีศักยภาพและความทันสมัย เราพร้อมให้บริการ ทำงานได้หลากหลายและได้มาตรฐานสากล

นโยบาย CSR

เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย และพร้อมที่จะร่วมสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
error: Content is protected !!