เลือกหน้า

นโยบาย CSR

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด  มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีผลต่อภาวะสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 การดำเนินงานตามพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

error: Content is protected !!