เลือกหน้า

นโยบาย CSR

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย และสุขภาพให้กับบุคลากรทุกคนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

error: Content is protected !!