เลือกหน้า

นโยบาย CSR

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ควบคู่กับภารกิจหลักในการบริการลูกค้า เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน จึงได้ยึดหลักแนวคิด นโยบาย เป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน และกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

error: Content is protected !!